Forretningsbetingelser

Betingelser for telefoni og kommunikationsløsninger hos DI Tele ApS - CVR: 33875185

1. Generelt

1.1 DI Tele fungerer som udbyder af telefoni, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni og VoIP formidles af DI Tele. Dette leveres via TDCs landsdækkende 3G/Turbo 3G og GSM 900/1800-net samt interconnect. Disse vilkår for aftaler om mobil- og VoIP abonnement, der udbydes af DI Tele, kan til enhver tid findes online på www.ditele.dk under kundens kundelogin. DI Tele tager i alle henseender forbehold for tryk- og billedfejl.

1.2 - Aftalen hos DI Tele giver kunden adgang til følgende: at foretage og modtage samtaler til slutbrugere på fastnettet og mobilnettet i Danmark, sende sms og mms til såvel danske som udenlandske mobilnumre og sende og modtage data i Danmark. DI Tele anser ikke Grønland eller Færøerne som en del af mobilnettet eller fastnettet i Danmark. Brug af tjenester forudsætter, at kunden selv er i besiddelse af nødvendigt teleudstyr, eksempelvis en mobiltelefon.

1.3 - DI Tele forbeholder sig ret til uden varsel at lukke numre, der er under mistanke for ikke at blive benyttet som abonnement til det aftalen er tiltænkt. Enhver udgift for DI Tele forbundet med misbruget vil blive rettet mod kunden med krav om erstatning og vil i ethvert henseende medføre politianmeldelse.

1.4 - Kunden har mulighed for at anvende tjenesten udlandstelefoni, som bl.a. giver mulighed for at foretage opkald til udenlandske numre og foretage opkald i udlandet.

1.5 - DI Tele kræver, at kunden har fast bopæl og fakturaadresse i Danmark.

1.6 - DI Tele forbeholder sig retten til, at opsige numre der ikke har haft aktivitet i 3 måneder. Dog vil der blive sendt en påmindelse pr. mail 14 dage, inden DI Tele opsiger nummeret. Hvis nummeret ikke tages i brug inden de 14 dage, opsiges nummeret i henhold til gældende regler. Aktivitet betyder, at der har været udgående trafik på nummeret.

1.7 - Kunden får adgang til et kundelogin på www.ditele.dk, hvor kunden har adgang til gratis oplysninger om sit mobilforbrug, jf. pkt. 4.1.

2. Aftalen

2.1 - Aftalen indgås mellem kunden og DI Tele. Parternes aftale består af den underskrevne aftale, og de til en hver tid gældende forretningsbetingelser. Kunden hæfter for ethvert forbrug af ydelser leveret i henhold til denne aftale. Kun registrerede virksomheder med CVR nummer kan indgå aftale med DI Tele.

2.2 - Ved tilmelding forpligter kunden sig til at overholde DI Tele forretningsbetingelser og samtidig afgiver kunden en række oplysninger. Kundeoplysningerne er bl.a. CVR-nr., navn, adresse og e-mailadresse. Kunden har pligt til straks at underrette DI Tele om en eventuel ændring af adresse eller e-mailadresse. Kunden skal fremsende skriftlig meddelelse herom eller ændre oplysningerne på kundens personlige side på www.ditele.dk. Såfremt kunden ikke straks meddeler DI Tele dette, er DI Tele berettiget til at ophæve aftalen, jf. pkt. 11, eller opkræve gebyr herfor.

2.3 - Hvis kunden, af tekniske årsager, ikke kan blive tilsluttet DI Tele, eller hvis DI Tele ikke ønsker at opretholde aftalen med kunden efter en foretaget kreditvurdering, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning.

2.4 - Efter tilmelding vil kunden modtage en velkomst e-mail indeholdende login til www.ditele.dk. Kunden vil efterfølgende modtaget et simkort til brug for mobiltelefoni via DI Tele. Dette velkomstbrev indeholder alle nødvendige informationer for at benytte tjenesten. Bemærk at velkomstbrevet, ved nummerportering, først bliver afsendt når DI Tele har modtaget en dato for flytning.

2.5 - Kunden accepterer at modtage meddelelser fra DI Tele via e-mail til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Det er kundens pligt, at informere om den korrekte e-mailadresse, hvorfor DI Tele heller ikke kan drages til ansvar for e-mails der ikke er fremkommet. Meddelelser fra kunden til DI Tele kan sendes via DI Tele hjemmeside eller ved almindelig brevpost til DI Tele adresse.

2.6 DI Tele forbeholder sig retten til altid, at kunne sætte et kreditmaksimum, når dette er begrundet i kundens forhold. Overstiger en kundes udeståender (såvel forfaldne som uforfaldne) med DI Tele dette kreditmaksimum, er kunden forpligtet til straks efter anmodning fra DI Tele at stille sikkerhed i form af kontant depositum eller tilsvarende. DI Tele er berettiget til at indskrænke kundens brug af abonnementet, indtil kundens udestående er nedbragt til under det satte kreditmaksimum. Stiller kunden ikke med den fornødne sikkerhed, er DI Tele berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig varsel.

2.7 - Hvis mobil simkort anvendes uden for Danmark, gælder DI Tele priser og vilkår, som er fastsat for de enkelte services på det pågældende mobilnet. Kunden kan få oplysning om disse aftaler og priser på www.ditele.dk.

2.8 - DI Tele mobiltjenester må ikke benyttes til følgende forhold: SMS/GSM Gateway, masseafsendelser eller videresalg uden en speciel aftale med DI Tele.

3. Support

3.1 - DI Tele skal sørge for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at kunden har anmeldt fejlen. Henvendelse kan ske telefonisk på 70 20 00 58, og afhjælpningen sker hurtigst muligt indenfor normal åbningstid. Spærring af SIM-kort uden for normal åbningstid kan ske ved kald til 88 88 26 99, hvor der samtidig skal oplyses den kode, som fremgik af velkomstbrevet, der blev fremsendt ved oprettelsen. Ved øvrige akutte henvendelser uden for normal åbningstid kan DI Tele kontaktes på 88 88 26 99.

3.2 - Anmelder kunden driftsforstyrrelser, som skyldes forhold der er uden for DI Teles kontrol, eksempelvis ved fejl hos anden operatør, videregiver DI Tele denne fejlmelding. DI Tele er desuden berettiget til at kræve, at kunden betaler for DI Teles udgifter til fejlsøgningen, ligesom kunden har pligt til i nødvendigt omfang, at medvirke til fejlsøgning og fejlretning. DI Tele er berettiget til at opkræve et gebyr for denne fejlsøgning hvis det skyldes kundens forhold.

3.3 - DI Tele er berettiget til at afbryde, indskrænke eller kræve ændring af kundens brug af
DI Tele tjenester, hvis DI Tele finder det nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige hensyn.

4. Tjenester og funktioner

4.1 - Regningsspecifikation - Kunden har på sit kundelogin på www.ditele.dk adgang til en gratis specificeret regning/forbrugsoversigt. Det vil give kunden en detaljeret liste over sine opkald. Listen giver oplysninger om dato, klokkeslæt, varighed og pris for samtlige kaldte numre og modtagne opkald i de tilfælde, hvor kunden skal betale.

4.2 - Forbrugsoplysninger opdateres løbende. Der kan eventuelt forekomme forsinkelser i opdateringen af de nyligste opkald foretaget i Danmark og længere tid for opkald foretaget i udlandet.

4.3 - Nummervisning - Kunden har adgang til permanent eller pr. opkald at vælge at blokere for nummervisning, dette aktiveres på telefonen. Opkald til alarmtjenesten 112 vil aldrig kunne blokeres for nummervisning. Kunder med udeladt samt hemmeligt nummer skal være opmærksom på, at ved afsendelse af sms-beskeder samt opkald, vises nummeret hos modtageren.

4.4 - Udenlandstelefoni - kunder der ikke ønsker adgang til udlandstelefoni, kan via kundelogin fravælge denne tjeneste. Kunder der har fravalgt udenlandstelefoni accepterer, at DI Tele ikke kan spærre for at sende sms til udenlandske numre. Ej heller kan der spærres for afsendelse af sms i det pågældende land hvor kunden befinder sig, selvom kunden har fravalgt udenlandstelefoni.

Ved gentilmelding til udenlandstelefoni, skal telefonen være på et dansk netværk. Såfremt udlandstelefoni tilmeldes når kunden befinder sig i udlandet, kan DI Tele ikke garantere at tilmeldingen vil virke.

DI Tele kan ikke garantere og hæfter dermed ikke for, hvis kunden befinder sig i udlandet og afsender sms, mms eller anden form for kommunikation, som ikke bliver afsendt. Årsagen er at dette kan skyldes forhold hos en udenlandsk operatør.

Hvis DI Tele ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt vurderer, at kundens adgang til Udlandstelefoni er forbundet med væsentlig kreditrisiko, er DI Tele uden yderligere varsel berettiget til at spærre for kundens adgang til udlandstelefoni.

4.5 - En sms kan højest fylde 160 tegn. De fleste telefoner kan sammenkæde sms beskederne, så det er muligt at skrive længere smser. Vær dog opmærksom på, at du kan blive takseret for flere sms?er hvis beskeden fylder mere end 160 tegn.

4.6 - Leveringsrapporter modtaget pr. sms opkræves ikke. Dette er således en gratis service. 4.7 - Kunden hæfter selv for ubetingede viderestillinger, herunder også til telefonsvareren.

4.8 - Servicen Internetpå mobilen defineres som et data tillægsabonnement, til et
mobilabonnement.
Internetgiver kunden adgang til internettet. Internet på mobilen fra DI Tele leveres via GPRS/EDGE og 3G/Turbo 3G netværkene.

4.9 - Internet på mobilen giver kunden, mod betaling af et fast månedligt beløb, et inkluderet
forbrug af data pr. måned. Overskrider kunden det inkluderede forbrug pr. måned, begrænses kundens dataforbindelse automatisk til 64/64 Kbps måneden ud. Kunden bliver ikke takseret for ekstra forbrug. Ved overskridelse af det inkluderede forbrug pr. måned, varsles kunden via e-mail.

4.10 - Det frie forbrug omfatter ikke roamet trafik, hvorfor dataforbrug i udlandet vil blive faktureret til den enhver tid gældende pris for international roaming. Gældende internationale roamingpriser kan findes på www.ditele.dk. Ved roaming i andre operatørers netværk kan kunden risikere markant lavere up- og download hastigheder.

4.11 - Servicen Internetpå mobilen kan opsiges ved udgangen af den igangværende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt.

5. Sikkerhed, simkort og koder

5.1 - Ved indgåelse af aftale med DI Tele om mobiltelefoni, modtager kunden et brev med et nyt simkort. Dette brev indeholder en personlig PIN kode, PUK kode samt spærringskode, som skal opbevares forsvarligt. Spærringskoden skal bruges i forbindelse med spærring af simkort.

5.2 - Når kunden har modtaget simkortet og aftalen er trådt i kraft, sikrer PIN koden, at simkortet ikke benyttes af andre end den registrerede bruger. Indtastes PIN koden forkert tre gange i træk, spærres simkortet automatisk, og kan kun genåbnes ved indtastning af PUK koden. Indtastes PUK koden forkert flere gange i træk, blokeres simkortet permanent, og kunden må bestille et nyt simkort. DI Tele opkræver gebyr for bestilling af nyt simkort.

5.3 - Hvis simkortet forsvinder, beskadiges eller en anden person uberettiget får kendskab til PIN koden, eller hvis kunden har mistanke om, at kortet vil blive misbrugt, skal kunden straks kontakte DI Tele med henblik på at få simkortet spærret. Så snart spærringen registreres, medfører dette en blokering for brug af simkortet. Når simkortet spærres, udsender DI Tele hurtigst muligt et nyt simkort indeholdende samme nummer. På www.ditele.dk kan gebyrerne herfor altid ses.

5.4 - Kunden hæfter selv for tab som følge af andres uberettigede brug af simkortet, med de begrænsninger, som følge af pkt. 7.9.

5.5 - DI Tele oplyser ikke, grundet sikkerhedsmæssige årsager, PIN kode eller PUK kode, samt personlige oplysninger, herunder andre brugeroplysninger telefonisk. DI Tele fremsender disse oplysninger til kunden på den oplyste adresse

eller den registrerede e-mail adresse.

6. Ændring af forretningsvilkår og priser

6.1 - De til enhver tid gældende forretningsvilkår og priser for mobiltjenester fremgår af DI Teles prisliste på www.ditele.dk under kundelogin, og kan desuden oplyses ved henvendelse til DI Teles kundeservice på telefon 70 20 00 58 eller e-mail support@ditele.dk.

6.2 - Ændringer af priser og forretningsvilkår vil blive annonceret på www.ditele.dk og sendt til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Kunden varsles 30 dage før ændringerne træder i kraft således, at kunden har mulighed for, at opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft. Ændringer af positiv karakter for kunden, herunder prisnedsættelser, kan ske uden forudgående varsel.

7. Betaling og fakturering

7.1 Al fakturering og opkrævning for de leverede ydelser foretages af DI Tele. DI Tele er berettiget til at opkræve oprettelses- og ændringsafgift for selve aftalen. DI Tele er desuden berettiget til at opkræve oprettelsesafgift for supplerende tjenester og services.

7.2 DI Tele opkræver kunden i forhold til den enhver tid gældende prisliste, som kan findes via kundens login på www.ditele.dk eller som er aftalt individuelt med DI Tele.

7.3 - Kundens forbrugsoplysninger opdateres som minimum med et interval på 24 timer. I visse tilfælde, f.eks. ved roamet opkald eller opkald til særtjenester, kan oplysningerne dog fremkomme med yderligere forsinkelse.

7.4 I det tilfælde kunden er medlem sker afregning af loyalitetsbonus årligt i forbindelse med opkrævning af medlemskabet af Dansk Indkøb. Kunden vil være berettiget til loyalitetsbonus af al national trafik samt betaling for PBX-licens. Kald til overtakserende numre, eks. donationer og lignende 9xxxx-numre samt trafik foretaget til, fra og i udlandet vil ikke være bonusberettiget.

7.5 - Kunden afregnes via månedlig fakturering. Forbrug faktureres månedligt bagud mens abonnement afregnes månedligt forud. Kunden har 14 dages betalingsfrist.

7.6 - Hvis kunden ikke betaler efter 2. rykker bliver regningen overgivet til inkasso og kundens telefoner bliver lukket og DI Tele forbeholder sig retten til at ophæve aftalen uden varsel.

7.7 - Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester - i form af tjenesteydelser og varer - via sms, mms eller WAP. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter, biografbilletter, magasiner, internetkøb, automatkøb, ringetoner, musik, spil, abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Udover forbrugstaksten for at sende sms/mms og benytte WAP, koster tjenesterne et beløb. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Betaling for tjenesterne opkræves af DI Tele på kundens saldo.

Kunden hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 2.1. Det gælder også, hvis kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn. Se pkt. 7.9 for hæftelses- og ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester.

For indholdstakserede tjenester, der leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. ringetoner, vejrudsigter mv., gælder pkt. 5.4. om kundens hæftelse ved andres uberettigede anvendelse af simkortet som betalingsmiddel.

For indholdstakserede tjenester, der ikke leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb mv., gælder punkt 5.4. kun, hvis der anvendes en for kunden personlig kode i forbindelse med købet. Kunden hæfter således ikke for andres uberettigede anvendelse af simkortet som betalingsmiddel, hvis købet kan gennemføres uden anvendelse af en sådan personlig kode. Undtaget er dog kundens groft uagtsomme eller forsætlige adfærd i forbindelse med misbruget.

Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan kunden henvende sig til DI Tele. DI Tele kan henvise kundens spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til DI Tele, jf. pkt. 15.1.

7.9 - Lov om betalingstjenester § 62, stk. 1 9 (§62 er Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden samt Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med lov om betalingstjenester):

§ 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og

1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,

2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller

3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør,

1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet
til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller

2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.

Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.

Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2.

Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

7.9 - Alle mobilnumre, der har været lukket mere end 3 måneder forbeholder DI Tele sig retten til at lukke og opsige. Der laves efterfølgende en opgørelse til kunden.

8. Aftalens overdragelse

8.1 - Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at gensælge DI Teles tjenester.

8.2 - Kunden kan ikke overdrage denne aftale til tredjemand uden DI Teles forudgående
samtykke, hvilket bl.a. betinges af at kunden og en tredjemand underskriver en overdragelsesfuldmagt. Forinden skal der ske betaling af samtlige udeståender med kunden, samt at den nye kunde accepterer de gældende betingelser og betaler et evt. overdragelsesgebyr.

9. Nummertildeling og nummerportering

9.1 - Et, hos kunden, eksisterende telefonnummer kan porteres til DI Tele, forudsat at kunden ikke allerede har opsagt eller selv opsiger sit abonnement hos den eksisterende operatør. En nummerportering af kundens eksisterende telefonnummer, kan ikke ske efter det tilhørende abonnement er blevet opsagt.

9.2 - Vælger kunden, ved oprettelse hos DI Tele, ikke at portere et eksisterende telefonnummer, kan kunden vælge et telefonnummer fra DI Teles nummerserie. DI Tele er berettiget til, af tekniske eller driftsmæssige grunde, at tildele kunden et nyt telefonnummer. Dette betyder ikke, at kunden har ret til erstatning eller kompensation af nogen art.

9.3 - DI Tele garanterer ikke, hvis kunden befinder sig i udlandet den dato hvor nummerporteringen finder sted, at abonnementet kan aktiveres på det udenlandske netværk.

10. Kundens data og nummeroplysning

10.1 - DI Tele er forpligtet, i henhold til bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser, til at videregive de i kundekartoteket registrerede nummeroplysningsdata (telefonnummer, navn og adresse) til alle, som måtte fremsætte ønske herom (118, Telefonbog og lignende).

10.2 - Nummeroplysningsdata videregives ikke til tredjemand, hvis kunden har valgt Skjul oplysningerved oprettelse.

10.3 - Ikke offentligt tilgængelige oplysninger om kunden afgivet til eller indhentet af DI Tele,
behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med fakturering, kreditvurdering af kunden samt eventuel meddelelse til kreditoplysningsbureauer.

10.4 - Kunden accepterer, at de oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med oprettelse af aftalen, indgår i DI Teles kundekartotek, og at disse oplysninger kan behandles i forbindelse med DI Teles markedsføring af tjenester m.v. over for kunden. Endvidere registreres telefonnummer til brug for korrekt taksering og opkrævning ved DI Teles services og tjenester.

10.5 DI Tele følger givende lovgivning fra EU, vedr. GPDR. Du kan læse mere om GPDR aftalen her.

11. Kundens misligholdelse

11.1 - Misligholder kunden sin aftale, har DI Tele ret til uden varsel at hæve aftalen og spærre for services og tjenester. Misligholdelse vurderes ud fra forhold som, at:

a) kunden undlader at betale debiteret forbrug.
b) kunden ikke vedligeholder kundens oplysninger, jf. pkt. 2.3.

c) kunden standser sine betalinger, og viser sig at være erklæret insolvent. d) kunden ikke opfylder DI Teles krav om sikkerhedsstillelse rettidigt.

e) en kreditvurdering giver DI Tele formodning om, at kunden ikke er i stand til at betale sine regninger rettidigt.

f) kunden udøver chikane mod DI Tele eller DI Tele medarbejdere. Hvis kunden retter det/de forhold, der gav anledning til en spærring og hvis DI Tele endnu ikke har ophævet aftalen, kan kunden mod betaling af et gebyr få genåbnet sin adgang.

11.3 DI Tele har ret til, hvis en kunde misligholder en betaling, at foretage en indberetning til et kreditoplysningsbureau jf. lov om behandling af personoplysninger.

11.4 - Har kunden misligholdt sine betalingsforpligtelser og har DI Tele efterfølgende opsagt kundens aftale, er DI Tele berettiget til at opkræve gammel gæld, før kunden kan indgå ny aftale.

12. Tyverispærring

12.1 - Kunden er forpligtet til at kontakte DI Tele og anmode om at få sit simkort spærret, så snart kunden får mistanke om, at telefonen muligvis bliver eller vil blive misbrugt, jf. pkt. 5.3. Kunden kan på sit velkomstbrev og via sit kundelogin finde vejledning til spærring af simkortet.

13. Opsigelse

13.1 - Kunden kan opsige en abonnementsaftale med DI Tele med omgående virkning op til et månedsskifte, med mindre kunden har et produkt med binding eller omfattet en kontraktperiode, jf. pkt. 14. Opsigelsen skal ske fra kundens registrerede e-mail adresse eller skriftligt.

13.2 - Kunden er ansvarlig og hæfter dermed også for ekstra services i forbindelse med opsigelse af en abonnementsaftale. Således er det kundens ansvar at opsige/afmelde disse services.

13.3 - Kunden vil ved opsigelse få returneret evt. tilgodehavende ca. 30 dage efter opsigelsen. Kundens betaling for oprettelsesgebyr og evt. bonus refunderes dog ikke ved almindelig opsigelse/nummerportering.

13.4 - Ved nummerportering til andet teleselskab samt opsigelse, udbetaler DI Tele kundens tilgodehavende via bankoverførsel. DI Tele er berettiget til at tage et gebyr herfor, i henhold til gældende prisliste, som fratrækkes tilgodehavende inden udbetaling. Er saldo ved opgørelsen negativ fremsender DI Tele en faktura. DI Tele er berettiget til at opkræve et opgørelsesgebyr.

14. Aftale med kontraktperiode

14.1 I tilfælde af at kunden har indgået en aftale med en kontraktperiode på op til 3 år, og der i forbindelse med aftalen er leveret hardware og opsætning heraf samt opsætning af telefoniløsning fra DI Tele/DI Tele, har DI Tele finansieret indkøbet ydelsen (hardware og opsætning) hos Grenkeleasing ApS. Dette indebærer, at ejerskabet af hardware juridisk set først overdrages fra Grenkeleasing til kunden efter udløb af kontraktperioden. DI Tele vil forestå månedlige opkrævninger hos kunden på vegne af Grenkeleasing, så længe Grenkeleasing ikke kræver, at betaling skal ske til dem. Det er kundens ansvar, at det købte hardware er forsikret for, eks. tyveri, brand- og vandskade.

14.2 Som udgangspunkt skal kunden selv stå for indkøb af hardware o.lign.. Efterfølgende reklamationer og reparationer under garantiperiode etc. vil kunden selv skulle rette henvendelse til den pågældende leverandør. I det tilfælde, at kunden ønsker, at DI Tele skal indkøbe hardware på vegne af kunden, vil DI Tele opkræve en betaling for håndtering for dette svarende til 15 % af fakturabeløbet dog minimum kr. 300,00.

14.3 Aftalen med DI Tele er uopsigelig i kontraktperioden. Det vil dog være muligt ophæve kontrakten inden udløb mod at betale den resterende del af det tildelte beløb, der fremgår af kontrakten samt et administrationsgebyr på kr. 500,00 eller alternativt den månedlige betaling, som fremgår af den indgåede aftale. Er der eks. tildelt et beløb på kr. 20.000,00 i en kontraktperiode på 36 måneder, og der resterer 5 måneder, vil kunden kunne ophæve kontrakten mod at betale kr. 3.277,77 ekskl. moms (5/36* kr. 20.000,00 + kr. 500,00).

15. Ansvar

15.1 DI Tele eller DI Tele hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til anden operatør. DI Tele er ej heller erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved DI Tele undladelser.

15.2 - DI Tele hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab som følge af, at en tjeneste ikke kunne anvendes som forventet. Ligeledes er DI Tele ikke ansvarlig for skader og tab, som Kunden måtte lide grundet opkobling til internettet, herunder virus og download af såkaldte dial programmer. Dette gælder både terminaler og forbrug.

15.3 - DI Tele er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen. Ligeledes er DI Tele ej ansvarlig for tilfælde, hvor tredjemand uberettiget har aflyttet eventuelle samtaler.

15.4 - DI Tele er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende og er uden for DI Teles kontrol. Disse forhold gælder brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende (force majeure) og som DI Tele ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse.

16. Tvister

16.1 - Ved uenighed om abonnementsaftalens overholdelse, herunder om forbruget og den
krævede betaling, kan kunden klage skriftligt til DI Tele. DI Tele træffer under normale omstændigheder afgørelse i klager senest tre måneder efter, at en klage er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der dog gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse. Tvister kan i øvrigt af alle parter indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

17. Ikrafttrædelse

17.1 - Disse betingelser træder i kraft den 1. marts 2016.